Regulamin sprzedaży biletów, kart kibica i karnetówna mecze organizowane przezGliwicki Klub Sportowy „Piast” SA


§1

Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji biletów, kart kibica oraz karnetów na Mecze, zwane dalej Meczami, których organizatorem jest
Gliwicki Klub Sportowy „Piast” S.A, z siedzibą w Gliwicach, ul. Okrzei 20, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach - X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334402 zwanego dalej Organizatorem.
2. Nabywcą jest każda osoba, która zakupiła bilet, kartę kibica, lub karnet na Mecz lub rundę rozgrywkową poprzez jakikolwiek kanał sprzedaży określony w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu.


 

§2

1.Bilety oraz karty kibica są sprzedawana na poszczególne mecze. Karnety sprzedawane są na poszczególne rundy rozgrywkowe, na cały sezon oraz na 5 lub 10 wejśc.
2. Bilet, karnet i karta kibica zostały wprowadzone i obowiązują na podstawie Ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 (Dz. U. Nr 62 poz.504 z późn. zm.).
3. Warunkiem sprzedaży biletu, karnetu lub karty kibica jest podanie przez Kupującego następujące danych (imię, nazwisko, PESEL, a w razie gdy nie został on nadany rodzaj, serię
i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość. Na bilecie wstępu na mecz lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na nim umieszcza się dane, o których mowa w paragrafie 2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu oraz numer miejsca którego dotyczy ten bilet lub dokument uprawniający do przebywania na meczu.
4. Zakupiony bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na teren imprezy masowej jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
5. Karnet to bilet wstępu dla jednej osoby przysługujący, na co najmniej dwa mecze w ramach danej rundy lub sezonu.
6. Karta kibica jest ważna rok Koszt wyrobienia nowej karty oraz duplikatu wynosi
10 zł. Karta kibica jest nieobowiązkowa przy zakupie biletu w punktach kasowych oraz
w aplikacji internetowej (wystarczy kupić bilet papierowy). 
7. Bilet typu voucher, upoważnia do nieodpłatnego odbioru biletu lub karnetu w punktach kasowych wymienionych w § 3 ust. 1 b).
9. Z biletu ulgowego lub karnetu ulgowego mogą skorzystać kobiety i dzieci do 18 roku życia, młodzież ucząca się do 26 roku życia, emeryci, osoby, wobec których orzeczono lekki stopień niepełnosprawności, za okazaniem orzeczenia. By móc korzystać z ulgi należy okazać w punkcie kasowym dokument stwierdzający ulgę. Informacja o uldze oraz jej terminie ważności wprowadzana jest przez kasjera do systemu sprzedażowego.
10. Z karnetu dla przedłużających mogą osoby przedłużające karnet.
11. Z biletu lub karnetu dla osób niepełnosprawnych na wszystkie sektory mogą skorzystać osoby o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności. Bilet lub karnet można nabyć w kasie oraz w aplikacji internetowej. By móc korzystać z ulgi należy okazać w punkcie kasowym dokument stwierdzający ulgę. Informacja o uldze oraz jej terminie ważności wprowadzana jest przez kasjera do systemu sprzedażowego.
12. Dzieciom do 3 roku życia przysługują bezpłatne wejście. Dziecko wchodzi na stadion bez biletu i zajmuje miejsce na kolanach opiekuna.
13. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w Meczach wyłącznie w obecności opiekuna, który może uczestniczyć w Meczu wyłącznie na podstawie odrębnego biletu lub karnetu. Opiekunom dzieci poniżej 3 roku życia nie przysługują bilety lub karnety bezpłatne.
14. Osoba poniżej 18 roku, ale posiadająca więcej niż 13 lat przy zakupie karnetu bądź karty kibica musi wskazać swojego opiekuna prawnego wraz z jego imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
15. Na sektorach rodzinno-szkolnych G,I,J bezpłatny bilet przysługuje dziecku, które nie ukończyło 15 roku życia.
16. Na karcie kibica doładowywany jest karnet na poszczególne rundy, cały sezon lub 5 i 10 wejść
17. By kupić bilet w aplikacji internetowej nie trzeba posiadać karty kibica. Termin ważności karty można sprawdzić w aplikacji internetowej w zakładce „mój profil”.
18. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia kręgu osób, którym przysługiwać będą bilety lub karnety ulgowe. Ograniczenie, o którym mowa powyżej może nastąpić w cenniku biletów na Mecz lub cenniku karnetów na daną rundę rozgrywkową.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez osobę posiadającą bilet lub karnet ulgowy dokumentu upoważniającego do ulgi.
20. W ramach Meczu obowiązuje przypisywany dla sprzedawanych biletów lub karnetów system przydziału miejsc. Nabywca biletu lub karnetu, jak również wszystkie osoby biorące udział w meczu zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na bilecie lub karnecie.
21. Biletów, kart kibica oraz karnet nie sprzedaje się osobom:
a) wobec których orzeczono aktualny zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych
w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b) wobec których wydano aktualny zakaz stadionowy (zakaz zagraniczny) nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
c) wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy,
d) na podstawie artykułu 15 ust. 3, pkt. 3 Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) Organizator lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji biletów odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania imprezy może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa tej imprezy masowej.
22. Po wejściu Nabywcy biletu lub karnetu na stadion na mecz objęty biletem i odnotowaniu tego przez system dostępowy stadionu, bilet lub karnet uważa się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam mecz.

23. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia promocji na Mecze oraz poszczególne rundy rozgrywkowe.

24. Promocje prowadzone przez Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A nie łączą się oraz nie uwzględniają sektorów E oraz F.
25. Ceny biletów oraz karnetów oferowanych przez Organizatora zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT.
26. Cenniki biletów oraz karnetów dla poszczególnych Meczów oraz rundy dostępne będą na stronie internetowej Organizatora: www.piast-gliwice.eu/bilety-karnety.html.


 

§3

Bilety, karty kibica oraz karnety na Mecze można nabyć za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży:
a) Portal internetowy bilety.piast-gliwice.eu.
b) Punkty sprzedaży GKS „Piast” S.A:
- Stadion Miejski w Gliwicach
ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice.
- Oficjalny Sklep Piasta Gliwice
ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice.

- Centrum handlowe FORUM- sklep firmowy 4F

 

 §4

Karnety na 5 lub 10 wejść przysługują na wstęp na odpowiednią ilość meczów w zależności od rodzaju karnetu.

 • Karnet na 5 lub 10 wejść można zakupić za pomocą strony internetowej www.piast-gliwice.eu/bilety lub w sklepie przy ul Okrzei. 20.
 • Kod do wymiany bilet i rezerwacji miejsca zostanie wysłany do kibica do 48h po zakupie karnetu.
 • Rezerwacji miejsca można dokonać na te mecze, na które sprzedaż biletów już wystartowała.
 • Kod jest indywidualny i nie może być przekazywany osobom trzecim.
 • Wymiana kodu na bilet nie będzie możliwa w sklepie przy ul. Okrzei 20 w dniu meczu domowego.

 

Zakup karnetu na 5 lub 10 wejść nie gwarantuje rezerwacji miejsca, której dokonywać należy przed każdym meczem za pośrednictwem konta kibica lub w sklepie przy ul. Okrzei 20.
Karnet na 5 lub 10 wejść nie obowiązuje na mecze Pucharu Polski PZPN.


 

§5

Osoba dokonując rezerwacji biletów i karnetów lub nabywając bilet, kartę kibica lub karnet oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.

 •  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa
  w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec, w tym w szczególności wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.
 • Osoba dokonująca rezerwacji biletów lub karnetów, jak również Nabywca wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych Organizatorowi, a koniecznych do realizacji rezerwacji lub sprzedaży celem dokonania w/w czynności.
 • Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Meczów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu lub karnetu uczestniczący na jego podstawie
  w Meczu przyjmuje do wiadomości, że udział w Meczu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie
  i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją,
  w których zostanie wykorzystane nagranie Meczu.
 • Zakazana jest odsprzedaż biletów, voucherów lub karnetów. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy
  z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje
  z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.
 • Organizator ostrzega, że kupno biletów, voucherów lub karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa przez jego posiadacza w Meczu.
 • Organizator honorował będzie wyłącznie bilet, voucher lub karnet - oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet lub karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.
 • Osoba, która dobrowolnie zgodzi się na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych, godzi się na otrzymywanie informacji o nadchodzących meczach oraz innych informacjach związanych z Gliwickim Klubem Sportowym „Piast” SA.
 • Osoba ta ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w celach marketingowych wysyłając swoją prośbę na adres email: bilety@piast-gliwice.eu.
 

§6

1.Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów i karnetów na Mecze należy kierować na adres mailowy bilety@piast-gliwice.eu.
2. Warunki uczestnictwa w Meczach określone będą osobnym regulaminem, zamieszczanym na stadionie przy ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
4. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora
www.piast-gliwice.eu/bilety-karnety.htmlw punktach sprzedaży karnetów oraz
w siedzibie Organizatora.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2014 r. Poprawki do regulaminu wprowadzono 07 czerwca 2019 r


 

 §7

1.Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów oraz karnetów za pośrednictwem innych kanałów niż określone w ust. 1.
2. Wyrabianie kart kibica odbywa się podczas sprzedaży karnetów oraz biletów na mecze ligowe, pucharowe oraz sparingowe. Szczegółowy harmonogram sprzedaży znajduje się na stronie Organizatora: www.piast-gliwice.eu.
3. W punkcie kasowym oraz w aplikacji internetowej jednorazowo można nabyć nie więcej niż 10 biletów dla osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo zmniejszyć liczbę sprzedawanych biletów podczas procesu zakupu biletu przez kibica dla osób trzecich.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej bądź materialnej w przypadku decyzji Ekstraklasy SA, PZPN lub innego organu decyzyjnego o rozgrywaniu meczów bez publiczności.
4. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) Nabywcy Biletu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy nabycia Biletu i żądanie zwrotu ceny za Bilet.

5.Klub nie sprzedaje Biletów oraz odmawia wstępu na Stadion osobom:

a. wobec których orzeczono obowiązujący w chwili sprzedaży Biletu zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

b. wobec których wydano obowiązujący w chwili sprzedaży Biletu zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji;

c. wobec których został wydany obowiązujący w chwili sprzedaży zakaz klubowy.

6. Nabywcy Biletów, którzy stracili możliwość udziału w imprezach masowych organizowanych na Stadionie w przypadkach określonych w § 7 ust. 5.Regulaminu, nie mają możliwości zwrotu Biletów.

7.Klub nie ponosi odpowiedzialności prawnej bądź materialnej w przypadku decyzji Ekstraklasy SA, PZPN, UEFA lub innego organu decyzyjnego o rozgrywaniu Meczów bez publiczności
 

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gliwicki Klub Sportowy „Piast" S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice (dalej: „GKS Piast”).

Inspekt ochrony danych

Nadzór nad prawidłowością i bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych sprawuje powołany w tym celu przez GKS Piast Inspektor Ochrony Danych; kontakt: rodo@piast-gliwice.eu

Cele przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletu/karnetu oraz umożliwienia Państwu udziału w meczu,
 2. zapewnienia bezpieczeństwa podczas meczu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

Podstawa

Podstawową przetwarzania przez GKS Piast Państwa danych osobowych jest umowa sprzedaży biletu/karnetu oraz realizacja obowiązków nakładanych na GKS Piast przez przepisy prawa, w szczególności Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Dobrowolność

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w tym sensie, że jest warunkiem możliwości zakupu biletu/karnetu i udziału w meczu.

Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Udostępnianie danych odbiorcom

Odbiorcami Państwa danych będą:

 1. Ekstraklasa S.A. jako podmiot administrujący centralnym system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej.
 2. Podmioty, o których mowa w art. 13 pkt 12 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 3. Podmioty świadczące na rzecz GKS Piast usługi w zakresie: obsługi płatności za bilety/karnety, księgowości, ochroniarskie, hostingu i utrzymania systemu informatycznego, mailingu, administracji systemem monitoringu.

Państwa uprawnienia:

      Mają Państwo uprawnienie do:

 1. dostępu do Państwa danych osobowych,
 2. sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne.
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych (w sytuacjach prawem przewidzianych),
 4. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Responsive Image

REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGOSTADION MIEJSKI W GLIWICACH PRZY ULICY STEFANA OKRZEI 20

Na podstawie przepisów ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych” z dnia 20 marca 2009 roku
(Dz. U. Nr 62, poz. 504) z późniejszymi zmianami, postanawia się co następuje:

 

 • 1

Stadion Miejski w Gliwicach przy ul. Okrzei 20 („Stadion”, „Obiekt”) jest siedzibą klubu piłkarskiego Gliwickiego Klubu Sportowego "Piast" SA („GKS Piast SA”, Klub”).

 

 • 2

Stadion jest obiektem, na którym organizowane są masowe imprezy sportowe (m.in. mecze piłki nożnej), imprezy artystyczno-rozrywkowe i inne.

 

 • 3

Osoby przebywające na terenie Stadionu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu, a w trakcie meczów piłki nożnej, także zasadom i przepisom Polskiego Związku Piłki Nożnej, Ekstraklasy SA oraz FIFA. Wejście na teren Obiektu oznacza ich bezwarunkową akceptację.

 

 • 4

Szczegółowe zasady postępowania i dostępności Obiektu dla publiczności w czasie organizowanych imprez masowych określa regulamin imprezy masowej.

 

 • 5

W dniu imprezy masowej organizowanej na Stadionie, miejsca dla publiczności będą wyłączone
z dostępności osób postronnych od godz. 7.30 do rozpoczęcia imprezy. Wejścia dla publiczności będą
uruchamiane każdorazowo minimum na dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem meczu.
W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Klub może określić inne zasady otwierania wejść
dla publiczności.

 

 • 6

W dniach, w których nie jest organizowana impreza masowa, wprowadza się następujące zasady dostępności obiektu:

 1. a) od godz. 08.00 do godziny 16.00 pomieszczenia biurowe dostępne są tylko dla osób posiadających przepustki stałe/jednorazowe lub za zgodą Zarządu Klubu lub uprawionego pracownika;
 2. b) od godziny 16.00 do godziny 8.00 wprowadza się nadzorowany dostęp do określonych
  pomieszczeń. Na terenie Obiektu mogą przebywać jedynie osoby, które otrzymały zgodę Zarządu Klubu lub Kierownika ds. bezpieczeństwa;
 3. c) opiekunowie drużyn młodzieżowych GKS „Piast” SA otrzymują prawo wejścia na obszar boisk
  i innych obiektów treningowych na podstawie identyfikatorów, a ich podopieczni zgodnie z listą zawodników zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem treningów;
 4. d) przedstawiciele firm wykonujących cykliczne usługi, naprawy, remonty na terenie Obiektu mogą wjechać lub wejść na podstawie wcześniej przesłanych wykazów osób i pojazdów;
 5. e) spotkania, narady, wycieczki, grupowe zwiedzanie Stadionu mogą być organizowane
  po uprzednim uzgodnieniu terminu, zasad i rodzaju z merytorycznym pracownikiem Klubu;
 6. f) wnoszone/wwożone i wynoszone/wywożone przedmioty wartościowe muszą być każdorazowo zgłaszane pracownikowi ochrony na wejściu/wyjściu (wjeździe/wyjeździe);
 7. g) wstęp dla klientów Restauracji na terenie Obiektu jest możliwy tylko w godzinach jej otwarcia.
 8. h) pojazdy wjeżdżają na teren Obiektu na podstawie przepustek stałych lub jednorazowych zezwoleń wydanych przez Zarząd Klubu lub uprawnionego pracownika.

 

 • 7

Przedstawiciele mediów mają prawo wstępu na teren Obiektu w godz. 8.00 - 16.00 za okazaniem legitymacji prasowej wydanej przez macierzystą redakcję oraz po uzyskaniu zgody Biura Prasowego. Wizyta na Obiekcie powinna być uprzednio zgłoszona w Biurze Prasowym GKS „Piast” SA. Wstęp
na imprezy masowe odbywa się na podstawie akredytacji wystawianych przez Biuro Prasowe.

 

 • 8

Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe
i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na Obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Zarządu Klubu lub uprawnionego pracownika.

 

 • 9

W dniu imprezy masowej zabrania się wnoszenia i posiadania na Stadionie:

- broni palnej, gazowej, pneumatycznej, sygnałowej, sportowej, cięciwowej,

- broni białej, ostrzy, kastetów, pałek, kijów baseballowych,

- przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,

- materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, a w szczególności: petard, świec dymnych
i rac stroboskopowych oraz innych materiałów łatwopalnych,

- pojemników służących do rozpylania gazu łzawiącego lub paraliżującego, substancji żrących lub farbujących,

- butelek oraz pojemników szklanych i plastikowych,

- napojów alkoholowych (za wyjątkiem § 10), środków odurzających i substancji psychotropowych lub podobnie działających środków,

- czapek „kominiarek”, bądź innych części odzieży, których użycie mogłoby utrudnić identyfikację osoby (za wyjątkiem wymienionych w paragrafie 10a)

- przedmiotów, których duże wymiary mogłyby utrudnić uczestnictwo w imprezie bądź jej oglądanie innym osobom lub mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób,

- przedmiotów i urządzeń służących do wywoływania hałasu.

 

Na terenie Stadionu zabrania się także:

 - wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku, w tym szczególnie: ogrodzenia Stadionu i boiska, ogrodzenia budowli znajdujących się
w obrębie Obiektu, bramy, pomosty kamerowe, urządzenia oświetleniowe oraz dachy,

- wchodzenia na tereny i do pomieszczeń nieprzeznaczonych do powszechnego użytku takich jak: murawa boiska, pomieszczenia klubowe i służbowe zajmowane przez pracowników służby porządkowej, obsługi technicznej imprezy i funkcjonariuszy Policji,

- rzucania wszelkimi przedmiotami w stronę zawodników, sędziów, widzów, pracowników, służb porządkowych i innych osób biorących udział w imprezie,

- używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania wulgarnych i obraźliwych piosenek,
a także obrażania w inny sposób jakichkolwiek osób,

- rozniecania ognia, zapalania wyrobów pirotechnicznych, w szczególności: świec dymnych, petard, rac stroboskopowych oraz innych materiałów łatwopalnych,

- pisania i malowania na budowlach, urządzeniach i drogach, a także ich oklejania bez zgody Zarządu Klubu,

- sprzedawania towarów, rozdawania druków, przeprowadzania zbiórek bez zgody Zarządu Klubu,

- sprzedaży biletów, karnetów lub innych dokumentów uprawniających do wstępu na obiekt bez zgody Zarządu Klubu lub innego uprawnionego organizatora imprezy,

- zasłaniania twarzy lub podejmowania innych działań mogących utrudnić identyfikację osoby,

- ekspozycji flag i transparentów o treściach obraźliwych, prowokacyjnych oraz zakazanych w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych,

- palenia wyrobów tytoniowych (papierosów) i e-papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi.

 

 • 10

Na imprezie masowej (z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka) dozwolona jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych o zawartości poniżej 3,5% alkoholu. Ich sprzedaż, podawanie może się odbywać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych,
tj. przy punktach gastronomicznych i na trybunach, z wyłączeniem ciągów komunikacyjnych. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) za zgodą operatora Restauracji.

 

 • 10a

W okresie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego COVID-19 Organizator przypomina i zastrzega, że podczas Imprezy, w tym również przed wejściem na teren Imprezy, obowiązują określone, aktualne w danym momencie i przepisane prawem ograniczenia lub wymogi związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 którym uczestnik imprezy masowej ma bezwzględny obowiązek podporządkowania.  W szczególności, zasady bezpieczeństwa i higieny w powyższym zakresie ustala obowiązująca Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz Rozporządzenie Rady Ministrów ws ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz pozostałe akty prawne.  W ramach Imprezy lub w związku z jej organizacją mogą obowiązywać ograniczenia i wymogi w tym zakresie, określone także przez podmioty trzecie (np. podmiot wynajmujący obiekt lub teren, na którym odbywa się Impreza) – o ich szczegółach Uczestnik Imprezy zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej (w szczególności na stronie internetowej Organizatora, przy zakupie Biletu, przed wejściem na teren Imprezy lub w trakcie trwania Imprezy, także poprzez odpowiednie ogłoszenia, w tym na piśmie lub w formie komunikatów głosowych).

 

 • 11

Zabrania się wchodzenia i przebywania na terenie Stadionu osobom będącym pod widocznym
wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających
środków.

 

 • 12

Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu i/lub regulaminu imprezy masowej może skutkować niezwłocznym usunięciem ze Stadionu.

 

 • 13

Zarząd GKS „Piast” SA zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone
szkody na terenie Obiektu.

 

 • 14

W przypadku naruszenia powyższych regulacji i/lub regulaminu imprezy masowej sprawca podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej w przepisach prawa powszechnego, a w szczególności ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późniejszymi zmianami) łącznie z nałożeniem klubowego zakazu stadionowego, który polega na za zakazie uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Klub oraz w meczach wyjazdowych z udziałem zespołu GKS „Piast” SA. Zakaz nakładany jest w miesiącach, przy czym czas jego obowiązywania nie może przekroczyć 24 miesięcy.

 

 • 15

Zarząd Klubu jest uprawniony do zmiany zasad dostępności Stadionu, o czym informował będzie
w sposób ogólnie przyjęty, w tym przez media, Internet, itp. lub do określenia odrębnego regulaminu związanego z korzystaniem z wyodrębnionych części Obiektu.

 

 • 16

Regulamin obiektu sportowego - stadionu piłkarskiego przy ul. Okrzei 20 w Gliwicach wchodzi w życie
z dniem 19 czerwca 2021 r.

 

Prezes Zarządu Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast” SA


UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OBIEKT JEST MONITOROWANY WIZYJNIE I FONICZNIE.

 

Responsive Image

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
- meczu piłki nożnej

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się niniejszy regulamin imprez masowych - meczów piłki nożnej:

 

Rozdział I

Zakres obowiązywania

 • 1
 1. Regulamin dotyczy imprez masowych - meczów piłki nożnej, organizowanych przez Gliwicki Klub Sportowy „Piast” S.A. na terenie Stadionu Miejskiego w Gliwicach
  przy ulicy Okrzei 20.

 

Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:

 1. sposób organizacji imprezy masowej;
 2. obowiązki uczestników imprezy masowej;
 3. warunki uczestnictwa w imprezie masowej;
 4. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
 5. zasady odpowiedzialności uczestników imprezy masowej za zachowanie niezgodne z regulaminem.

 

Rozdział II

Sposób organizacji imprezy masowej – meczu piłki nożnej

 • 2
 1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator imprezy.
 2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę masową - mecze piłki nożnej (bilety jednorazowe, karnety, imienne zaproszenia itp.) oraz, w przypadku wprowadzenia, imienne karty kibica, wydane zgodnie z właściwością przez Organizatora imprezy, podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej, bądź w uzgodnieniu z nim przez klub.
 3. Do zakupu lub bezpłatnego otrzymania karty wstępu, o których mowa w ust. 2, uprawnione są osoby, które podczas zakupu podadzą dane (imię, nazwisko, PESEL) zgodnie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 4. Dokumenty uprawniające do wejścia na teren imprezy masowej, są imienne, nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży oraz ważne są tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza biletu lub dokumentu uprawniającego do wejścia.
 5. Przyjmowanie zorganizowanych grup kibiców gości odbywa się zgodnie z odrębnymi regulacjami Polskiego Związku Piłki Nożnej i/lub Ekstraklasy S.A.

 

Rozdział III

Obowiązki uczestnika imprezy masowej - meczu piłki nożnej

 • 3
 1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
  1. nie zakłócać porządku publicznego;
  2. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu;
  3. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających imprezę masową dokument uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie, dokument tożsamości oraz, w przypadku wydania, kartę kibica;
  4. zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową;
  5. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
  6. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne Organizatora imprezy masowej (w tym spikera zawodów), a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo imprezy masowej uczestnicy imprezy masowej,
  na żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej, zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na obiekt lub powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu zawodów.

 

Rozdział IV

Warunki uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej

 • 4
 1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową – mecze piłki nożnej osobie:
 2. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych;
 3. wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy;
 4. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
 5. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 6. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 7. małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.
 8. Podczas imprezy masowej – meczu piłki nożnej zabrania się w szczególności:
 9. używania elementów odzieży lub przedmiotu służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji za wyjątkiem wymienionym w punkcie 7 niniejszego paragrafu;
 10. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych uczestników imprezy masowej do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;
 11. rzucania przedmiotami;
 12. wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatora, tj. trybuny oraz punkty gastronomiczne, za wyjątkiem alkoholu do 3,5% zakupionego w punktach gastronomicznych na terenie stadionu w przypadku imprezy masowej o normalnym stopniu ryzyka;
 13. zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
 14. uporczywego stania poza miejscami w sektorach wskazanych przez Organizatora;
 15. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
 16. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu;
 17. umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne;
 18. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
 19. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych;
 20. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;
 21. stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników imprezy masowej.
 22. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej – meczu piłki nożnej:
 23. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
 24. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
 25. pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie;
 26. środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 27. kasków oraz parasoli;
 28. materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;
 29. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
 30. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie;
 31. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.
 32. wskaźników laserowych;
 33. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy/ użytkownika obiektu;
 34. wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psów – przewodników.
 35. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.
 36. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem.
 37. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu, na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora imprezy.
 38. W okresie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego COVID-19 Organizator przypomina i zastrzega, że podczas Imprezy, w tym również przed wejściem na teren Imprezy, obowiązują określone, aktualne w danym momencie i przepisane prawem ograniczenia lub wymogi związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 którym uczestnik imprezy masowej ma bezwzględny obowiązek podporządkowania.  W szczególności, zasady bezpieczeństwa i higieny w powyższym zakresie ustala obowiązująca Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz Rozporządzenie Rady Ministrów ws ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz pozostałe akty prawne.  W ramach Imprezy lub w związku z jej organizacją mogą obowiązywać ograniczenia i wymogi w tym zakresie, określone także przez podmioty trzecie (np. podmiot wynajmujący obiekt lub teren, na którym odbywa się Impreza) – o ich szczegółach Uczestnik Imprezy zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej (w szczególności na stronie internetowej Organizatora, przy zakupie Biletu, przed wejściem na teren Imprezy lub w trakcie trwania Imprezy, także poprzez odpowiednie ogłoszenia, w tym na piśmie lub w formie komunikatów głosowych).

Rozdział V

Uprawnienia uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej

 • 5
 1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo:
  1. przebywać na terenie stadionu w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej;
  2. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników imprezy masowej;
  3. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
  4. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
  5. korzystać z pomocy medycznej na imprezie;
  6. korzystać z punktu depozytowego po uprzednim zgłoszeniu służbom porządkowym lub służbom informacyjnym Organizatora.
 2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:
  1. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie imprezy masowej;
  2. składania skarg i wniosków.

 

Rozdział VI

Postanowienia szczególne dotyczące rozgrywek ligi zawodowej

 • 6
 1. Poprzez zakup karty kibica, biletu, karnetu, wejście w posiadanie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej uczestnik imprezy udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez Organizatora, podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej, jego spółki zależne bądź stowarzyszone kluby piłkarskie, danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także do przekazywania tych danych innym podmiotom na zasadach i w zakresie wskazanym w w/w Ustawie.
 2. Dane, o których mowa w ust. 1 muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane, o których mowa powyżej przetwarzane są nie dłużej niż przez okres dwóch lat od dnia zakupu biletu wstępu przez uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej lub przekazania mu innego dokumentu uprawniającego go do przebywania na tej imprezie.

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 • 7
 1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej i/lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
 2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej mogą być usunięte z terenu imprezy masowej.
 3. Wobec sprawcy naruszenia regulaminu Organizator imprezy masowej będącej meczem piłki nożnej może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez tego Organizatora oraz z udziałem drużyn Organizatora.
 4. Osobie ukaranej zakazem klubowym, o którym mowa w ust. 3 służy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do podmiotu, który zastosował zakaz klubowy w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wstrzymuje jego wykonania. Organizator, który nałożył zakaz klubowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ukaranego tym zakazem wydaje orzeczenie, które jest ostateczne.
 5. Od orzeczenia o zastosowaniu zakazu klubowego przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 osobie ukaranej służy praw wniesienia skargi do właściwego sądu administracyjnego.
 6. Na zasadzie art. 15 ust. 3 pkt. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. ( U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) Organizator lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji biletów odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i czasie trwania imprezy może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa tej imprezy masowej.
 7. W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 8. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu służby Organizatora odmawiają osobie wstępu na imprezę masową w przypadkach określonych w art. 22.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 9. W przypadku zatrzymania uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej przez służby informacyjne lub służby porządkowe Organizatora imprezy masowej, w związku ze złamaniem przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, Organizator imprezy masowej zastrzega sobie prawo tymczasowego zatrzymania i/lub zablokowania dokumentu upoważniającego do wstępu na imprezę masową. Dokument taki zostanie uczestnikowi zwrócony i/lub odblokowany na jego wniosek, niezwłocznie w przypadku odstąpienia od nałożenia przez Organizatora kary zakazu klubowego, a w przypadku nałożenia takiej kary, w terminie 3 dni od dnia jej wykonania.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany terminu imprezy, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej karty wstępu z zastrzeżeniem, że zmiana będzie ogłaszana przez Organizatora niezwłocznie po podjęciu informacji o konieczności jej dokonania;
  2. stosowania atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu;
  3. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody;
  4. unieważnienia karty kibica, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę masową, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Regulamin imprezy masowej – meczu piłki nożnej wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2020 roku.

Organizator

 

Responsive Image